Faculty of Arts

 1. Ranjana Mehrotra (M.A., Ph.D.)
 2. Gunjan Chaturvedi (M.A., Ph.D.)
 3. Poonam Rani Gupta (M.A., Ph.D.)
 4. Meera Singh
 1. Radha Rani Gupta (M.A., Ph.D.)
 2. Dr. Poonam Sharma (M.A., Ph.D.)
 1. Shashi Prabha Varshney (M.A., M.Ed., Ph.D.)
 2. Vandana Kaushik
 3. Miss. Rajbala
 1. Neelam Sharma (M.A., Ph.D.)
 2. Bindu Sharma (M.A., Ph.D.)
 3. Kumari Savira Prasad (M.A.)
 4. Mis. Vineeta Gupta
 1. Anuradha Garg (M.A., Ph.D.)
 2. Bindu Kanozia (M.A., Ph.D.)
 3. Gunjan (M.A., Ph.D.)
 4. Dr. Kanchan Gupta (M.Ed., Ph.D., D.Lit.)
 1. Dr. Poonam (M.A., M.Phil., Ph.D.)
 1. Neeta Gupta (M.Sc., Ph.D.)
 2. Anita Gupta (M.Sc.,Ph.D.)
 3. Dr. Alka Agarwal (M.Sc.,Ph.D.)
 1. Amita Sharma (M.A., Ph.D.)
 2. Alka Singh (M.A., Ph.D.)
 3. Shailja Mishra (M.A.)
 4. Krishna Bala singh (M.A.)
 1. Dr. Namita Rai (Asso. Prof.)
 2. Amita Nigam (M.A.)
 3. Ms Radha Singh (M.A.)
 1. Dr. Rekha Singh (Ph.D.)
 1. Ms. Ekta (M.A.)
 1. Dr. Nasreen Begum (M.A., B.Ed., M.Phil., Ph.D.)