Faculty of Science

  1. Beena Jain (M.Sc., Ph.D.)
  2. Dr. Abha Gupta (M.Sc., Ph.D.)
  1. Madhu Kansal (M.Sc., Ph.D.)
  2. Dr. Neelam Verma (M.Sc., Ph.D.)
  1. Dr. Abha S. Lal (M.Sc., Ph.D.)
  1. Meenakshi Popli (M.P.Ed.)
  2. Mrs. Anupam Saxena (M.P.Ed.)